Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Elvina“

į.k. 302604486,

Adresas: Šeškinės g. 32, PASAŽAS, 07157, Vilnius

El.paštas: info@elvina.lt

Tel. +370 683 69686

 

BENDROSIOS SĄVOKOS

 

- Klientas (asmens duomenų subjektas) – fizinis asmuo, kuris įsigijo arba, pateikdamas užklausą, ketina įsigyti „ELVINA“ siūlomą produkciją, taip pat naudojasi, naudojosi ar ketina naudotis „ELVINA“ teikiamomis paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis/produkcija.

- Asmens duomenys – bet kokia informacija apie klientą, kurio tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti.

- Duomenų tvarkymas – bet kokie su asmens duomenimis atliekami veiksmai, kaip rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas ir kt.

- Sutikimas – savanoriškas kliento (duomenų subjekto) valios pareiškimas leisti tvarkyti jo asmens duomenis numatytais tikslais.

BENDRIEJI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

- Klientas interneto svetainėje www.elvina.lt ar kitomis priemonėmis pateikdamas užklausą dėl prekių/paslaugų, taip pat įsigydamas prekes Bendrovės e-parduotuvėje, užtikrina savo pateiktų duomenų teisingumą bei patvirtina, kad jis susipažino šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinka su čia išdėstytomis sąlygomis.

- Klientas, teikdamas užklausą interneto svetainėje www.elvina.lt, taip pat įsigydamas prekes Bendrovės e-parduotuvėje, savo sutikimą, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais tikslais ir tvarka, išreiškia pažymėdamas atskirą lauką „Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“.

- Klientas bet kada gali atšaukti savo sutikimą, jei tai netrukdo Bendrovės sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

- Norėdamas atšaukti sutikimą bei kitais asmens duomenų tvarkymo klausimais Klientas gali kreiptis į Bendrovę el.paštu info@elvina.lt arba telefonu.

  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Bendrovė gali tvarkyti Kliento asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

- Siekiant atsakyti į Kliento Bendrovei pateiktas užklausas – t.y. pagal užklausas teikti komercinius pasiūlymus bei informaciją apie siūlomus gaminius ir paslaugas;

- Siekiant vykdyti Kliento prekių/paslaugų užsakymus: sudaryti ir administruoti sutartis, vykdyti užsakymus bei sutarties įsipareigojimus, teikti garantinį ir negarantinį aptarnavimą.

- Siekiant vykdyti e-parduotuvės užsakymus.

- Sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymo bei atsiskaitymų administravimo tikslais. Bendrovė tvarko asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas paslaugas, produkcija, sutarties su Klientu ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.

- Skolų administravimo tikslais. Esant įsiskolinimui, Bendrovė tvarko asmens duomenis, susijusius su įsiskolinimu ir atlieka išieškojimo veiksmus, vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų bei teisėto intereso pagrindu.

 

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Pagrindinės Bendrovės tvarkomų Kliento asmens duomenų kategorijos:

- Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, paso ar tapatybės kortelės duomenys (tuo atveju, kai tai būtina sutarčiai sudaryti).

- Kontaktiniai duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios ar teikiamos paslaugos įvykdymo vietos adresas ir kt.

- Finansiniai duomenys: sąskaitų ir apmokėjimų duomenys, kai tai reikalinga užsakymų vykdymui.

- Informacija apie Kliento įsigytus gaminius/paslaugas (jų kiekiai, pirkimo data, įsigytų gaminių/paslaugų tipas ir kt.).

- Duomenys dėl reikalavimo įvykdyti sutarties sąlygas ar teisės aktų reikalavimų pagrindu (dėl skolos priteisimo, išieškojimo – teismui ar išieškojimo įmonei teiktini duomenys).

- Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė gali tvarkyti vadovaudamasi teisės aktuose numatytais teisiniais pagrindais.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 Siekiant užtikrinti kokybišką Bendrovės klientų aptarnavimą, Kliento asmens duomenys, priklausomai nuo to, kokiam tikslui pasiekti jie yra tvarkomi, bendrovėje gali būti saugomi nuo 2 iki 10 metų. Sutartimi pagrįstais santykiais, siekdama įgyvendinti garantinius įsipareigojimus, asmens duomenis Bendrovė gali saugoti nuo 5 iki 10 metų nuo sutarties įvykdymo dienos. Šis terminas nustatomas atsižvelgiant į Bendrovės gaminiui/paslaugai suteikiamos garantijos laikotarpį.

 

 ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina produkcijos/paslaugų užsakymui vykdyti. Taip pat, kai tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai.

 Bendrovė asmens duomenis gali perduoti šiems gavėjams:

 - Kitoms „ELVINA” įmonių grupėje esančioms Bendrovėms, taip pat Bendrovės atstovams, kai tai yra būtina užsakymų vykdymui.

- Skolų administravimo įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė turi teisę kliento asmens duomenis teikti skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams ir kt.

- Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises.

- Kitoms trečiosioms šalims Bendrovė gali teikti asmens duomenis vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais ir tik tada, kai teikti tokius duomenis yra būtina.

 

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

 - Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi Bendrovėje.

- Gauti su savimi susijusius duomenis, reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.

- Tam tikrais atvejais reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas ištrintų asmens duomenis.

- Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, išskyrus atvejus kai tai apsunkintų sutarties, sudarytos tarp Bendrovės ir Kliento, įvykdymą ar kitaip pažeistų bei apsunkintų Bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.

- Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

TEISINIS PAGRINDAS

Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679).

Klientai, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, kokia forma į Bendrovę jie kreipiasi, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis.

 

Privatumo politika

www.elvina.lt (UAB "Elvina" į.k. 302604486) asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Asmens duomenų tvarkymo www.elvina.lt taisyklių, patvirtintų įmonės direktoriaus įsakymu (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės), kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, kurie  reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą, nuostatomis.

www.elvina.lt paskirta duomenų apsaugos pareigūnas, kuri vykdo BDAR 39 str. 1 d. nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

www.elvina.lt asmens duomenys tvarkomi tik:

  • gavus duomenų subjekto išreikštą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo vienu ar keliais teisėtais www.elvina.lt tikslais;

  • www.elvina.lt sudarant ir vykdant sutartis;

  • jei asmens duomenis būtina tvarkyti vykdant www.elvina.lt teisines prievoles

Dėl informacijos apie privatumą galite kreiptis adresu: info@elvina.lt

Slapukai

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?

www.elvina.lt svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), tai mažos rinkmenos, kurias svetainės siunčia į Jūsų naršyklę, saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami naršymo metu. Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Kokius slapukus naudojame?

www.elvina.lt svetainėje slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta ar jau lankėtės Mūsų svetainėje, atliktiems veiksmams įsiminti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Slapuko pavadinimas PrestaShop-3b090e7ba8f88b926649bb99d59b4982

Slapuko paskirtis Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Slapuko galiojimo laikas Galioja dvi savaites.

Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

Išsaugotus slapukus galite ištrinti ir (arba) tvarkyti savo naršyklės nustatymų pagalba.

Informuojame, kad slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos naudojantis kai kuriomis svetainės funkcijomis.